E Martë, Dhjetor 01, 2015
Vinaora Nivo Slider
 Ndihmoni për një botë më të mirë


Sh.I. Al Nour Drita duke pasur parasyshë gjendjen e jetimëve në trojet tona,   ka ndërmarë projekt të posaqëm për të ndihmuar këta jetim.Ky projekt   realizohet në bashkpunim me shoqata të ndryshme nga trojet tona.Ndihma bëhet   në menyra të ndryshme, të gjithë ata që duan të ndihmojnë, kontaktoni   personin përgjegjës për tu informuar më hollësisht.

 

Përgjegjës i projektit “Ndihmo Jetimin

Enis Elezi

Tel: 0704 - 87 49 54

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

     

 

 Vlera e kujdesjes ndaj jetimit dhe dhënia e sadakas


Kujdesi për jetimin. Pejgamberi (salallahualejhiveselem) thotë: "Unë   dhe kujdestari i një jetimit do të jemi në xhennet kështu, dhe tregoi me   gishtin tregues dhe të mesëm". (Buhariu)

 

“Asnjë mysliman   nuk do të mbjellë një fidan e të mos ketë për çdo fryt që hahet prej tij   sadaka, e edhe për atë që i vidhet ai ka sadaka, edhe për atë që i humbet ka   sadaka”. (Muslimi)

 

Aishja (radijallahuanha) tregon se një njeri i ka thënë Pejgamberit   (salallahualejhiveselem): "Vërtet, nëna ime ka ndë­rruar jetë dhe kam   parë se sikurse të mundej të fliste do të më urdhëronte të jap sadaka   (lëmoshë) për të. A ka dobi nëse unë jap sadaka për të?" Pejgamberi   (salallahualejhiveselem) u përgjigj: "Po!" (Muttefekun alej­hi)

 

Allahu thonë në Kuran:

Pasha natën kur   shtrinë errësirën!
Zoti yt nuk të   ka lënë, as nuk të ka përbuzur.
Dhe se bota e   ardhshme është shumë më e mirë për ty se e para.
E Zoti yt do të   jepë ty, e ti do të kënaqesh.
A nuk të gjeti   ty jetim, e Ai të bëri vend (të dha përkrahje).
Dhe të gjeti të   paudhëzuar e Ai të udhëzojë.
Dhe të gjeti të   varfër, e Ai të begatoi.
Pra, mos e përul jetimin!
As lypësin mos e përzë!
E me të mirat që të dha Zoti yt, trego (udhëzo njerëz)!(Sure: Duha, Ajeti: 1-11)   
  

авто новости
поздравления с новым годом